โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

แพม กนกทิพย์ พินิจกิจ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด มหาสารคาม

โรงเรียน โรงเรียนสารคามพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล