โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

นะ นวรัตน์ แก้วใส

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ศรีสะเกษ

โรงเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 2.94

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล