โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

พลอย มีนา ห้วยสวัสดิ์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด กำแพงเพชร

โรงเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.51

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3