โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

บอม กฤษฏิภูมิ กิจจาพูล

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สระบุรี

โรงเรียน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 2.93

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 7