โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

แบงค์ อรรถสิทธิ์ กิตติโกมล

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เกรดเฉลี่ย 2.91

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล