โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

โฟกัส กิตติคุณ คำเพราะ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อุบลราชธานี

โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เกรดเฉลี่ย 2.92

อายุ 19 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 7