โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

มินท์ เบญจภรณ์ แคล้วศรี

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ราชบุรี

โรงเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เกรดเฉลี่ย 3.82

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล