โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

ไตเติ้ล พันธวิศ พรหมจันทร์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน โรงเรียนนิรมลชุมพร

เกรดเฉลี่ย 3.12

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล