โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

ท๊อป ภานุวัฒน์ ใจสมิง

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด แพร่

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

เกรดเฉลี่ย 2.98

อายุ 19 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6