โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

จีจี้ ปิ่นประภา วินสน

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ตรัง

โรงเรียน โรงเรียนสภาราชินี

เกรดเฉลี่ย 3.75

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล