โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

ลูกน้ำ พรไพลิน ไซก๊วย

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์

เกรดเฉลี่ย 2.86

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล