โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

จิ๊บ ยศวีร์ สีหาบัว

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 2.96

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล