โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

เม่น คณิศร บัวทอง

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด สุโขทัย

โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

เกรดเฉลี่ย 3.06

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล