โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

อีฟ กุลชญา จิรเตโชกิจ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สมุทรสงคราม

โรงเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร

เกรดเฉลี่ย 17

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4