โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

อุ๋ม ยศวดี สะบู่ม่วง

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เกรดเฉลี่ย 3.54

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6