โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

แมน อภิวัฒน์ จันทลีลา

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อุดรธานี

โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เกรดเฉลี่ย 2.85

อายุ 20 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1