โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

หมิว จิราพร นันติไหล

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด บึงกาฬ

โรงเรียน โรงเรียนพรเจริญวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.08

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล