โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

บอล ศิริศักดิ์ นิลประภา

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ปทุมธานี

โรงเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เกรดเฉลี่ย 3.84

อายุ 20 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล