โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 4

ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ 16 คน


ผู้เข้าประกวด 40 คน